Koncepcja facylitacji jest tak stara jak historia plemion. Ma ona wiele wspólnego z podejściem jakie stosował Gandhi czy też Martin Luther King. W wielu krajach jest to naturalny sposób rozwiązywania problemów pojawiających się w lokalnych społecznościach. Facylitacja grup zorientowanych na zadania mocno zaczęła się rozwijać w ciągu ostatnich 50 lat, w szczególności w środowiskach przemysłowych i organizacjach ‘przeładowanych informacjami, gdzie kluczowym elementem jest wymiana tych informacji i doświadczeń oraz czas.

Zarządzanie jakością, optymalizacja procesów produkcyjnych, cross-funkcjonalne grupy zadaniowe a także inicjatywy społeczne to były główne obszary wykorzystywania facylitacji.

Od pewnego czasu w biznesie, gdzie nie wystarczają już dotychczasowe sposoby zarządzania, gdzie na co dzień menedżerowi zmagają się ze zmianami i coraz częściej znajdują się w sytuacji niepewności i braku sprawdzonych rozwiązań, też rośnie popularność facylitacji. Właśnie wtedy warto  z niej skorzystać jako wsparcie poprowadzenia ciekawego i angażującego w pracę warsztatu.

W szczególności wskazówką na zastosowanie facylitacji będą następujące czynniki:

Wystąpił jakiś problem, którym trzeba się zająć: nieefektywny proces, niezadowolony klient lub projekt który mija się z założeniami i ważne jest upewnienie się z jakim naprawdę problemem mamy do czynienia, zanim przejdziemy do fazy poszukiwania rozwiązań,

nie istnieje gotowe rozwiązanie problemu, a wkład wiedzy i doświadczeń każdego uczestnika spotkania może być kluczowy w opracowaniu optymalnego rozwiązania,

potrzebujemy poznać różne perspektywy w odniesieniu do danego zagadnienia, bo będzie to istotne przy poszukiwaniu rozwiązań,

 ważne jest zaangażowanie różnych interesariuszy z różnych obszarów wiedzy,  zainteresowanych wynikami projektu bądź rozwiązaniami konkretnego problemu,

 potrzebujemy określić wymagania klientów, dokonać analizy wymagań z perspektywy klienta.

mamy gotowe rozwiązanie, zmianę, którą trzeba wprowadzić, ale kluczowe dla tego wdrożenia jest zaangażowanie ludzi do takiej zmiany i chcemy we wdrożeniu uwzględnić ich potrzeby.

       
Przykladowe obszary, gdzie warto stosować facylitację:

● budowanie strategii (departmentu, firmy, społeczności),

 tworzenie planu działań, wdrożenia projektu, zmiany itp.,

zarządzanie procesem zmian (organizacyjnych, ale też indywidualnego rozwoju),

 rozwiązywanie problemów,

 tworzenie nowych produktów np. w procesie Design Thinnking,

 budowanie planu komunikacji (w firmie, firmy z otoczeniem i klientami),

 analiza wymagań w projekcie,

 rozwój i integracja zespołu,

 poprawa komunikacji bezpośrednio wpływająca na rozwiązywanie pojawiających się konfliktów,

 wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się,

 diagnoza potrzeb rozwojowych.

UWAGA: Facylitacja nie sprawdzi się, jeśli ograniczenia czasowe nie pozwalają na realizację dobrego procesu facylitacji. Warto pamiętać, że  „uboczny” rezultat facylitacji to budowanie zaangażowania, co na kolejnych etapach pracy nad projektem/problemem/zmianą pozwala zaoszczędzić czas